Croazia sbirri d’europa 23 febbraio h. 16:00 Piazza Goldoni

Qui il volantino

La rotta balcanica si fa sempre più pericolosa: i respingimenti il-legali sono una prassi quotidiana messa in atto tramite il coordinamento delle polizie bosniaca, serba, croata, slovena e alle volte italiana.

Nel 2016, l’Unione Europea ha firmato un accordo con la Turchia con il quale esternalizza alla dittatura di Erdoğan la responsabilità di fermare con tutti i mezzi le persone che tentano di raggiungere l’UE attraverso la rotta balcanica; in più, l’accordo dichiara la Turchia “Paese terzo sicuro” e quindi permette il respingimento delle persone dalla Grecia alla Turchia, in cambio di >3 miliardi di finanziamenti europei.

Nonostante l’accordo, e nonostante migliaia di persone siano bloccate in Turchia e sulle isole greche, la rotta balcanica è aperta e migliaia di persone si muovono ogni giorno. Oggi, migliaia di persone sono bloccate in Bosnia e Serbia e da lì tentano continuamente di attraversare i confini, a piedi o con altri mezzi.

Ogni giorno l’UE respinge le persone in transito ai suoi confini. La Croazia – che entrerà nell’area Schengen nel 2020 – riceve continuamente finanziamenti dall’UE (ad oggi, > 6 milioni di euro) per deportare le persone migranti in Bosnia e Serbia.

La polizia croata sequestra le persone, le deruba dei soldi e del cellulare e le manganella, anche se si tratta di bambine-i. La polizia croata si coordina con la polizia slovena e, a volte, quella italiana: le persone che arrivano in Italia o Slovenia vengono sequestrate e consegnate alla polizia della frontiera precedente. Tutte le polizie e tutti gli Stati lungo la rotta sono colpevoli.

Sabato 23 febbraio saremo di fronte al Consolato croato a Trieste per denunciare questa violenza sistemica dell’Unione Europea, esercitata dalla polizia croata, e le responsabilità dell’Italia e dell’UE.

Saremo lì per dire che c’è una sola soluzione alla fine di questo ciclo di violenze: la distruzione delle frontiere e la libertà di movimento per tutt*.

Siti di riferimento:
lungolarottabalcanica.wordpress.com (IT)
www.borderviolence.eu (EN)
www.nonamekitchen.org (EN)


Balkanska pot postaja vse nevarnejša: i-legalne zavrnitve so vsakodnevna praksa, ki se izvaja s koordinacijo bosanske, srbske, hrvaške, slovenske in včasih tudi italijanske policije.

Leta 2016 je Evropska unija s Turčijo podpisala sporazum s katerim eksternalizira Erdoğanovi diktaturi odgovornost preprečitve nadaljnje poti ljudem, ki poskušajo doseči EU po balkanski poti, z vsemi sredstvi; poleg tega sporazum določa, da je Turčija “varna tretja država” in torej dopušča zavračanje ljudi iz Grčije v Turčijo v zameno za več kot 3 milijarde € evropskih sredstev.

Kljub dogovoru in kljub tisočim ljudem blokiranih v Turčiji in na grških otokih je balkanska pot odprta in na tisoče ljudi se vsak dan premika po njej. Dandanes je na tisoče ljudi blokiranih v Bosni in Hercegovini in Serbiji in od tam nenehno poskušajo prečkati meje peš ali z drugimi sredstvi.

EU vsak dan zavrača ljudi na prehodu njenih mej. Hrvaška, ki bo na schengensko območje vstopila leta 2020, prejema sredstva EU (do danes več kot 6 milijonov €) za deportacije migrantov v Bosno in Srbijo.

Hrvaška policija ugrablja ljudi, jim vzame denar in telefone, jih pretepa, četudi gre za otroke. Hrvaška policija se usklajuje s slovensko policijo, in včasih, tudi z italijansko: ljudje, ki pridejo v Italijo ali Slovenijo, so ugrabljeni in predani policiji prejšnje države. Vse policije in vse države balkanske poti so krive za to.
V soboto, 23. februarja, bomo pred hrvaškim konzulatom v Trstu obsodili to sistemsko nasilje Evropske unije, ki ga izvaja hrvaška policija, in odgovornost Italije in EU.

Tam bomo da rečemo, da obstaja samo ena rešitev, da se ta krog nasilja konča: uničenje meja in svoboda gibanja za vse.


Balkanski put postaje sve opasniji: ilegalna odbijanja su svakodnevna praksa koja se provodi kroz koordinaciju bosanske, srpske, hrvatske, slovenske i ponekad talijanske policije.
2016. godine Europska unija i Turska potpisale su sporazum u kojem Erdoganova diktatura preuzima svim sredstvima odgovornost za sprečavanja ljudi koji pokušavaju doći do EU balkanskim putem; Štoviše, sporazum predviđa da je Turska “sigurna treća zemlja” i stoga omogućuje vraćanje ljudi iz Grčke u Tursku, u zamjenu za više od 3 milijarde eura iz europskih fondovima.

Unatoč sporazumu i unatoč tisućama ljudi koji su blokirani u Turskoj i na grčkim otocima, balkanski put je otvoren i tisuće ljudi se njime kreće svaki dan. Danas je tisuće ljudi blokirano u Bosni i Hercegovini i Srbiji odakle stalno pokušavaju prijeći granicu pješice ili drugim sredstvima.

EU svaki dan odbacuje ljude koji prelaze njezine granice. Hrvatska, koja će ući u schengensko područje 2020. godine, prima sredstva EU (do sada više od 6 milijuna eura) za deportaciju migranata u Bosnu i Srbiju.

Hrvatska policija hapsi ljude, uzima novac i telefone, tuče ih, čak i ako su djeca. Hrvatska policija koordinira rad sa slovenskom policijom, a ponekad i s talijanskom: ljudi koji dolaze u Italiju ili Sloveniju su uhapšeni i predani policiji na prethodnoj granici. Za to su krivi svi policajci i sve balkanske zemlje.

U subotu, 23. veljače, osudit ćemo sustavno nasilje Europske unije koje provodi hrvatska policija i odgovornost Italije i EU pred hrvatskim konzulatom u Trstu.

Tamo ćemo reći da postoji samo jedno rješenje kojim se završava ovaj ciklus nasilja: uništavanje granica i sloboda kretanja za sve.


The Balkan route becomes increasingly dangerous: il-legal pushbacks are a daily practice implemented through the coordination of the Bosnian, Serbian, Croatian, Slovenian, and (sometimes) Italian police.

In 2016, the European Union signed an agreement with Turkey with which it outsources the dictatorship of Erdoğan the duty to stop by all means migrant people moving to Europe; moreover, the agreement declares Turkey as a “safe third country” and therefore allows people to be pushbacked from Greece to Turkey, in exchange for >3 billion European funding.

Despite the agreement, and despite thousands of people being trapped in Turkey and on the Greek islands, the Balkan route is still open and thousands of people are moving every day. Today, thousands of people are stuck in Bosnia and Serbia and from there they still try to cross borders, on foot or in other ways.

Every day the EU rejects people in transit at its borders. Croatia – which will enter the Schengen area in 2020 – continuously receives funding from the EU (up to now, more than 6 millions euros) to deport migrants to Bosnia and Serbia.

The Croatian police kidnap people, rob their money and mobile phones and beat them, even if they are minors. Croatian police coordinate with Slovenian and sometimes Italian police: people arriving in Italy or Slovenia are kidnapped and handed over to the police of the previous border. Every police and every state along the route are guilty.

On Saturday 23 February we will be in front of the Croatian Consulate in Trieste to denounce this systemic violence of the European Union, carried out by the Croatian police, and the responsibilities of Italy and the EU.

We will be there to say that there is only one way to end of this cycle of violence: destruction of every border and freedom of movement for everyone.

References:
www.borderviolence.eu (EN)
www.nonamekitchen.org (EN)